Archiwum

Benefits and inconveniences of the practical implementation of Environmental Life Cycle Costing / Korzyści i ograniczenia związane z wdrożeniem rachunku ELCC w przedsiębiorstwach
Autor: Michał Biernacki


The relationship between reserves and accruals – with reference to the issue of earnings management in public companies / Związki gospodarowania rezerwami z memoriałowymi korektami zysku netto – odniesienie do problematyki zarządzania wynikiem finansowym w spółkach giełdowych
Autor: Michał Comporek


The measurement of costs and results in supply chain management: the case of Poland / Pomiar kosztów i wyników w zarządzaniu łańcuchem dostaw: analiza dla Polski
Autor: Justyna Dobroszek


A comperative study on managers’ assessment of the selected properties of internal reports / Badanie porównawcze w zakresie oceny wybranych właściwości raportów wewnętrznych przez menedżerów
Autor: Justyna Dobroszek, Ewelina Zarzycka, Alina Almasan, Cristina Circa


Do Polish accountants enjoy their job? Results of a nationwide survey „Accountants’ self-portrait” / Czy polscy księgowi lubią swoją pracę? Wyniki ogólnopolskiego badania „Autoportret księgowych”
Autor: Stanisław Hońko


International Financial Reporting Standard no 15 “Customer agreements” in the construction industry / Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 „Umowy z klientami” w branży budowlanej
Autor: Anna Kasperowicz


Structure of the passive side of a bank’s balance sheet versus the pari passu and no-creditor-worse-off rules / Struktura pasywnej strony bilansu banku a zasada równego traktowania i niepogarszania sytuacji wierzycieli
Autor: Magdalena Kozińska


Diagnosis-related group prospective payment system in Poland – costs versus tariffs: the case of inguinal hernia / Prospektywny system finansowania w Polsce oparty na jednorodnych grupach pacjentów – koszty versus przychody: przykład przepukliny pachwinowej
Autor: Małgorzata Macuda


Impact of changes in composition of exchange price index shares of listed Polish companies / Wpływ zmiany indeksu giełdowego na cenę akcji polskich spółek giełdowych
Autor: Krzysztof Wańczyk
Quantification of the credit risk of banks in Bosnia and Herzegovina regarding the individual members of the EU / Kwantyfikacja ryzyka kredytowego banków Bośni i Hercegowiny odnośnie do indywidualnych członków UE
Autor: Almir Alihodžić


Mediation as a new solution for solving conflicts on financial markets/ Mediacja jako nowy sposób rozwiązywania konfliktów na rynkach finansowych
Autor: Magdalena Broszkiewicz


Target price accuracy and the information content of stock recommendations on the Warsaw Stock Exchange / Trafność ceny docelowej a zawartość informacyjna rekomendacji na Gieł- dzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Autor: Bogumiła Brycz, Katarzyna Włodarczyk


Insurance guarantees as a tool to support risk management procedures in an enterprise / Gwarancje ubezpieczeniowe jako narzędzie wspomagające procesy zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
Autor: Robert Dankiewicz


Collective and individual DC pension schemes: comparing benefit amounts received by members/ Zbiorowy a indywidualny program emerytalny o zdefiniowanej składce: porównanie świadczeń uzyskanych przez uczestników
Autor: Anna Gierusz


Wpływ rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 2001-2015 /The influence of technical and insurance reserves on financial results of insurance companies in Poland in 2001-2015
Autor: Agnieszka Pobłocka, Ewa Spigarska


Estimation of the diversification effect in Solvency II under dependence uncertainty / Szacowanie efektu dywersyfikacji w Solvency II przy niepewnej strukturze zależności
Autor: Stanisław Wanat, Ryszard KoniecznyFinansowanie rozwoju jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrami / Development financing as a strategic challenge for cluster management
Autor: Bogusław Bembenek


Przestrzenne zróżnicowanie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce w 2016 roku / Spatial differentiation of operating costs of social welfare houses in Poland in 2016
Autor: Agnieszka Bobrowska


Wpływ determinant na credit rating ubezpieczycieli – zobowiązania wyrażone w walucie krajowej i zagranicznej / Impact of determinants on insurance companies’ credit ratings – domestic and foreing currency liabilities
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Altruizm a racjonalność – badania z wykorzystaniem gry Dyktator i testu świadomego myślenia (CRT) / Altruism vs. rationality – evidence from Dictator games and CRT test
Autor: Monika Czerwonka, Aleksandra Staniszewska


Efektywność tarczy podatkowej z dochodów kapitałowych z akcji z wykorzystaniem metody realizacji strat papierowych w portfelu inwestycyjnym inwestorów indywidualnych / The efficiency of the tax shield from the capital gains on shares using the paper losses method in the individual investor’s portfolio
Autor: Katarzyna Jarno


Analiza sytuacji konkurencyjnej na rynku zakładów ubezpieczeń za pomocą zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu / Analysis of competition in the insurance sector using a modified matrix of business profitability
Autor: Adam Kopiński, Dariusz Porębski


Formalnoprawny i instytucjonalny wymiar systemu ochrony klientów w zakresie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający / The formal, legal and institutional aspect of customer protection system in life insurance where the investment risk is borne by the policyholders
Autor: Piotr Pisarewicz, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Wojciech Kamieński


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ujęciu prawa bilansowego w Polsce w latach 2001–2016 / Technical provisions in terms of balance sheet law (accounting law) in Poland in the years 2001–2016
Autor: Agnieszka Pobłocka, Ewa Spigarska


Znaczenie i zróżnicowanie inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym w Polsce / Significance and differentiation of institutional investors in the financial market in Poland
Autor: Alina Szewc-Rogalska


Wpływ zmian regulacyjnych na wyniki niemieckich publicznych otwartych funduszy inwestycyjnych nieruchomości / The impact of regulatory changes on the results of German public open end real estate investment funds
Autor: Rafał Wolski, Magdalena Załęczna

Partial pensions as a form of flexible retirement in the EU countries / Emerytury częściowe jako instrumenty elastycznego przechodzenia na emeryturę w krajach Unii Europejskiej
Autor: Kamila Bielawska


The comparative evaluation of the effectiveness of foreign capital in the capital of banks in Ukraine / Ocena porównawcza efektywności udziału kapitału zagranicznego w kapitale sektora bankowego na Ukrainie
Autor: Vira Hirnyak


Interdependence of sentiment indicators – a case of the Polish OTC market / Współzależność wskaźników sentymentu na przykładzie polskiego rynku pozagiełdowego
Autor: Piotr Jaworski, Piotr Mielus


Virtual reality as the indicator of the modern banking / Wirtualna rzeczywistość jako wyznacznik nowoczesnej bankowości
Autor: Monika Kołodziej


The impact of off balance records on selected financial indicators of the cooperative bank assessment / Wpływ ewidencji pozabilansowej na wybrane wskaźniki oceny sytuacji finansowej banku spół- dzielczego
Autor: Arkadiusz Kurasz


Bank business model as a supervisory perspective. Conditions and influences / Bankowy model biznesowy jako perspektywa nadzorcza – uwarunkowania i oddziaływania
Autor: Adam Nosowski


Obligatory private health insurance – a comparison of systems on the example of the solutions applied in Australia, the Netherlands and Switzerland / Obligatoryjne prywatne ubezpieczenia zdrowotne – porównanie systemów na przykładzie rozwiązań stosowanych w Australii, Holandii i Szwajcarii
Autor: Anna Ostrowska-Dankiewicz


The impact of the banking sector crisis upon the Ukrainian investment fund market / Wpływ sektora bankowego na rynek funduszy inwestycyjnych na Ukrainie
Autor: Artur A. Trzebiński


The Capital Markets Union from the perspective of SMEs financing in the EU – expected benefits, constraints and risks / Unia rynków kapitałowych z perspektywy sektora MŚP w Unii Europejskiej – oczekiwane korzyści, zagrożenia i ryzyka
Autor: Krzysztof Waliszewski

Analiza wymiaru fraktalnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – aspekty metodyczne / Analysis of fractal dimension of shares traded at the Warsaw Stock Exchange – methodical issues
Autor: Rafał Buła


Wydajność fiskalna podatku bankowego w Polsce w początkowym okresie jego funkcjonowania / Fiscal efficiency of bank levy in Poland at the early stage of its functioning
Autor: Juliusz Giżyński


Reguły fiskalne a kryzys zadłużeniowy w krajach Unii Europejskiej / Fiscal rules vs. debt crisis in the European Union countries
Autor: Karolina Maciocha


Zastosowanie wskaźnika syntetycznego do oceny wpływu makrootoczenia na MŚP / Use of synthetic indicator for the assessment of impact of macro-economic development on SME’s
Autor: Anna Misztal


Państwowe fundusze celowe jako źródło wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych w Polsce / State special purpose funds as a source of financial support for social cooperatives in Poland
Autor: Adriana Politaj


Strategia interlocking directorates a wartość przedsiębiorstwa / Interlocking directorates strategy vs. corporate value
Autor: Dariusz Siudak


Kto powinien płacić pośrednikowi kredytu hipotecznego – bank czy klient? Przyczynek do dyskusji na kanwie implementacji dyrektywy hipotecznej w Polsce / Who should pay the mortgage credit intermediary – a bank or client? Contribution to the discussion on the basis of the mortgage credit directive implementation in Poland
Autor: Krzysztof Waliszewski


Efektywność inwestycji w akcje notowanych w Polsce spółek private equity / The efficiency of investments in shares of private equity companies listed in Poland
Autor: Artur ZimnyWydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne / Municipal expenses of subsidies for collective households of the elderly members vs. demographical changes
Autor: Agnieszka Bobrowska, Marta Maciejasz-Świątkiewicz


Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro / The impact of financial indicators on credit ratings of banks from eurozone
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Relacje struktury finansowania z ekonomiczną efektywnością aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych / The relationship between the financing structure and the economic efficiency of current assets in industrial listed companies
Autor: Michał Comporek


Procesy upadłości przedsiębiorstw na wrocławskim rynku gospodarczym w latach 2005-2014 – przypadających na okres trwania globalnego kryzysu gospodarczego / Bankruptcy processes of enterprises operating in the economic market of Wroclaw from 2005 to 2014 as the period of global crisis
Autor: Jakub Kamiński


Zarządzanie ryzykiem w procesie audytu finansowego przedsiębiorstwa / Risk management as part of financial audit of enterprise
Autor: Szczepan Matusik


Zmiany kursu walutowego EUR/PLN na podstawie kwotowań Narodowego Banku Polskiego w latach 2005-2015 / Exchange rate EUR/PLN on quotations based on the National Bank of Poland in the years 2005-2015
Autor: Natalia Wałęsa


Emisje akcji a oczekiwane stopy zwrotu na rynkach globalnych / Share issuance and the expected returns in international equity markets
Autor: Adam Zaremba, Szymon Okoń


Efektywne stawki podatku dochodowego w Polsce – na przykładzie spółek indeksu WIG20 / Effective income tax rates in Poland – illustrated with an example of WIG20 companies
Autor: Krzysztof Biernacki, Alicja Brodzka, Magdalena Chodorek


Wielkość rynku a ochrona inwestora w europejskich alternatywnych systemach obrotu / Size of market vs. investor protection on European Alternative Investment Markets
Autor: Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka


Aspekty lingwistyczne raportów analityków / Linguistic attributes of equity analysts’ reports
Autor: Karol Marek Klimczak, Marta Dynel


Ocena instrumentów zarządzania finansami samorządu terytorialnego w świetle ewolucji paradygmatu finansów publicznych / Estimation of management instruments of local government finances in the light of paradigm evolution of public funds
Autor: Danuta Król


Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Ratio analysis as a method of evaluating the effectiveness of internal audit in rationalizing the financial management of local government units
Autor: Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Krzysztof Ćwieląg


Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego / Redistribution effect of savings through the channel of trade credit
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska


Znaczenie długu w finansowaniu innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / The importance of debt on innovation financing in the sector of small and medium enterprises in Poland
Autor: Katarzyna PrędkiewiczHow to strengthen the Polish venture capital market? An analysis of the solutions in selected countries/Jak wzmocnić polski rynek venture capital? Analiza przyjętych rozwiązań w wybranych krajach
Autor: Ilona Fałat-Kilijańska


Representation of the going concern concept in the financial statements/ Prezentacja going concern concept w sprawozdaniach finansowych
Autor: Veronika Fenyves, Ildiko Orbán, Zoltán Bács, Elvira Böcskei


The financial risk of local government units from the perspective of commercial banks/Ryzyko finansowania jednostek samorządu terytorialnego w ocenie banków komercyjnych
Autor: Ewa Gubernat


Dividend policy from the perspective of an individual investor – results of the research / Polityka dywidend z perspektywy postaw inwestora indywidualnego – wyniki badań
Autor: Bartłomiej Jabłoński


Ubezpieczenie pracowników przed bankructwem pracodawcy / Insurance for handling employee entitlements in the event of employer insolvency (bankruptcy)
Autor: Yury Y. Karaleu


Financial exclusion as a result of limited financial literacy in the context of the financialization process/ Wykluczenie finansowe jako skutek ograniczonych umiejętności finansowych w kontekście procesu finansjalizacji
Autor: Marta Maciejasz-Świątkiewicz


Categorization of instruments used in turnaround processes under conditions of financial distress/ Kategoryzacja instrumentarium wykorzystywanego w procesach dostosowawczych w warunkach zaburzeń finansowych
Autor: Małgorzata Porada-Rochoń, Justyna Franc-Dąbrowska


Synthetic development measure of local administration size in Poland / Syntetyczny wskaźnik rozmiaru administracji lokalnej w Polsce
Autor: Tomasz Skica, Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło


Is a financial director a strategist or a steward? A comparative analysis of Poland, the US and China / Dyrektor finansowy – strateg czy administrator. Analiza porównawcza Polski, Stanów Zjednoczonych i Chin
Autor: Elżbieta Wrońska-Bukalska, Anna Wawryszuk-Misztal

Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna
Autor: Danuta Król


Inwestycje dywersyfikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska


Badania źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw – efekt selekcji publikacji. Analiza metaregresyjna
Autor: Natalia Nehrebecka, Aneta Dzik-Walczak


Spo- łecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach Unii Europejskiej
Autor: Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Anna Grygiel-Tomaszewska


Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20
Autor: Anna Misztal


Diamenty jako przykład inwestycji alternatywnej
Autor: Marcin Potrykus


Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym
Autor: Krzysztof Waliszewski


Wyniki funduszy venture capital – tendencje światowe a rynek polski
Autor: Piotr Zasępa


Creative accounting vs. aggressive accounting
Autor: Danuta Król


Corporate investment diversification in investment property and intangible assets
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska


Studies on financing sources of enterprises activities – publication selection bias. A meta-regression analysis
Autor: Natalia Nehrebecka, Aneta Dzik-Walczak


Socially responsible investing in Poland against the background of the situation in selected countries from the European Union
Autor: Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Anna Grygiel-Tomaszewska


Analysis of profitability of extractive industry companies from WIG20 index
Autor: Anna Misztal


Diamonds as an example of alternative investment
Autor: Marcin Potrykus


Banking union and Capital Markets Union – comparative analysis of the European integration projects in financial area
Autor: Krzysztof Waliszewski


Venture Capital funds results – global trends vs. Polish market
Autor: Piotr Zasępa

Ryzyko podatkowe rozliczeń wirtualnych na przykładzie transakcji HYIP
Autor: Krzysztof Biernacki


Unijny system handlu emisjami gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym – próba oceny
Autor: Grażyna Borys


Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR – wybrane aspekty
Autor: Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo


Ochrona inwestora na europejskich alternatywnych systemach obrotu
Autor: Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka


Innowacje i ich wpływ na rozwój nadzoru korporacyjnego
Autor: Magdalena Jerzemowska


Rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Autor: Barbara Kryk


Koniunkturalne i sektorowe uwarunkowania kreacji wartości dla akcjonariuszy
Autor: Alina Szewc-Rogalska


Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001-2010
Autor: Tomasz Węgrzyn


Rynek walutowy jako przykład rynku wirtualnego
Autor: Paweł Żukowski


Oczekiwania konsumentów dotyczące instrumentu płatniczego a rozwój innowacyjnych form płatności
Autor: Janina Harasim, Monika Klimontowicz


Rola państwa w zrównoważonym rozwoju systemu bankowego
Autor: Jan Koleśnik


Rozwój wirtualnych systemów monetarnych
Autor: Piotr Mackiewicz, Marta Musiał


Badanie wpływu zmian stopy referencyjnej NBP i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na wartość transakcji dokonanych kartami płatniczymi
Autor: Mateusz Staszczyk

Podział zadań i kompetencji administracji rządowej i samorządowej w województwie w zdecentralizowanym systemie polityki regionalnej
Autor: Małgorzata Gałecka


Funkcjonowanie i rozwój rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w okresie 2000-2010
Autor: Ewa Gubernat


Federalny system wyrównania finansowego w okresie stabilizacji finansów publicznych w Niemczech
Autor: Paweł Kowalik


Sposób obliczania zapotrzebowania finansowego gmin w Niemczech
Autor: Paweł Kowalik, Łukasz Kuźmiński


Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego na tle kraju w czasach dekoniunktury
Autor: Irena Kropsz-Wydra


Wpływ uwarunkowań demograficznych na realizację zadań rozbudowy infrastruktury działu IT uczelni (funkcjonującej na terenie województwa opolskiego)
Autor: Jacek Pieczonka


Rzeczywiste źródła toksyczności opcji walutowych
Autor: Bartosz Pięta


Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje
Autor: Aleksandra Zygmunt, Mirosława Szewczyk


Inwestowanie etyczne w religiach świata
Autor: Monika Czerwonka, Aleksandra Staniszewska


Kryteria warunkujące konkurencyjność umów dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań oferowanych w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie
Autor: Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk


Hierarchia motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny
Autor: Maja Krasucka


Zarządzanie ryzykiem kredytowym migracji i niewykonania zobowiązań w portfelu handlowym banku w świetle nowych wymogów kapitałowych
Autor: Marek Lusztyn


Usługi bankowe związane z transferem w obrocie prywatnym środków pieniężnych z zagranicy do Polski
Autor: Robert Poskart


Wpływ rekomendacji nadzorczych na kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce
Autor: Mariola Willmann