Archiwum


Wydatki gmin z tytułu dopłat do pobytu mieszkańców w zbiorowych gospodarstwach domowych a zmiany demograficzne / Municipal expenses of subsidies for collective households of the elderly members vs. demographical changes
Autor: Agnieszka Bobrowska, Marta Maciejasz-Świątkiewicz


Wpływ wskaźników finansowych na ratingi kredytowe banków z krajów strefy euro / The impact of financial indicators on credit ratings of banks from eurozone
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Relacje struktury finansowania z ekonomiczną efektywnością aktywów obrotowych przemysłowych spółek giełdowych / The relationship between the financing structure and the economic efficiency of current assets in industrial listed companies
Autor: Michał Comporek


Procesy upadłości przedsiębiorstw na wrocławskim rynku gospodarczym w latach 2005-2014 – przypadających na okres trwania globalnego kryzysu gospodarczego / Bankruptcy processes of enterprises operating in the economic market of Wroclaw from 2005 to 2014 as the period of global crisis
Autor: Jakub Kamiński


Zarządzanie ryzykiem w procesie audytu finansowego przedsiębiorstwa / Risk management as part of financial audit of enterprise
Autor: Szczepan Matusik


Zmiany kursu walutowego EUR/PLN na podstawie kwotowań Narodowego Banku Polskiego w latach 2005-2015 / Exchange rate EUR/PLN on quotations based on the National Bank of Poland in the years 2005-2015
Autor: Natalia Wałęsa


Emisje akcji a oczekiwane stopy zwrotu na rynkach globalnych / Share issuance and the expected returns in international equity markets
Autor: Adam Zaremba, Szymon Okoń


Efektywne stawki podatku dochodowego w Polsce – na przykładzie spółek indeksu WIG20 / Effective income tax rates in Poland – illustrated with an example of WIG20 companies
Autor: Krzysztof Biernacki, Alicja Brodzka, Magdalena Chodorek


Wielkość rynku a ochrona inwestora w europejskich alternatywnych systemach obrotu / Size of market vs. investor protection on European Alternative Investment Markets
Autor: Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka


Aspekty lingwistyczne raportów analityków / Linguistic attributes of equity analysts’ reports
Autor: Karol Marek Klimczak, Marta Dynel


Ocena instrumentów zarządzania finansami samorządu terytorialnego w świetle ewolucji paradygmatu finansów publicznych / Estimation of management instruments of local government finances in the light of paradigm evolution of public funds
Autor: Danuta Król


Analiza wskaźnikowa jako metoda oceny skuteczności audytu wewnętrznego w racjonalizowaniu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego / Ratio analysis as a method of evaluating the effectiveness of internal audit in rationalizing the financial management of local government units
Autor: Marta Maciejasz-Świątkiewicz, Krzysztof Ćwieląg


Efekt redystrybucji oszczędności za pośrednictwem kanału kredytu handlowego / Redistribution effect of savings through the channel of trade credit
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska


Znaczenie długu w finansowaniu innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / The importance of debt on innovation financing in the sector of small and medium enterprises in Poland
Autor: Katarzyna PrędkiewiczHow to strengthen the Polish venture capital market? An analysis of the solutions in selected countries/Jak wzmocnić polski rynek venture capital? Analiza przyjętych rozwiązań w wybranych krajach
Autor: Ilona Fałat-Kilijańska


Representation of the going concern concept in the financial statements/ Prezentacja going concern concept w sprawozdaniach finansowych
Autor: Veronika Fenyves, Ildiko Orbán, Zoltán Bács, Elvira Böcskei


The financial risk of local government units from the perspective of commercial banks/Ryzyko finansowania jednostek samorządu terytorialnego w ocenie banków komercyjnych
Autor: Ewa Gubernat


Dividend policy from the perspective of an individual investor – results of the research / Polityka dywidend z perspektywy postaw inwestora indywidualnego – wyniki badań
Autor: Bartłomiej Jabłoński


Ubezpieczenie pracowników przed bankructwem pracodawcy / Insurance for handling employee entitlements in the event of employer insolvency (bankruptcy)
Autor: Yury Y. Karaleu


Financial exclusion as a result of limited financial literacy in the context of the financialization process/ Wykluczenie finansowe jako skutek ograniczonych umiejętności finansowych w kontekście procesu finansjalizacji
Autor: Marta Maciejasz-Świątkiewicz


Categorization of instruments used in turnaround processes under conditions of financial distress/ Kategoryzacja instrumentarium wykorzystywanego w procesach dostosowawczych w warunkach zaburzeń finansowych
Autor: Małgorzata Porada-Rochoń, Justyna Franc-Dąbrowska


Synthetic development measure of local administration size in Poland / Syntetyczny wskaźnik rozmiaru administracji lokalnej w Polsce
Autor: Tomasz Skica, Agnieszka Bem, Karolina Daszyńska-Żygadło


Is a financial director a strategist or a steward? A comparative analysis of Poland, the US and China / Dyrektor finansowy – strateg czy administrator. Analiza porównawcza Polski, Stanów Zjednoczonych i Chin
Autor: Elżbieta Wrońska-Bukalska, Anna Wawryszuk-Misztal

Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna
Autor: Danuta Król


Inwestycje dywersyfikacyjne przedsiębiorstw w nieruchomości inwestycyjne oraz wartości niematerialne i prawne
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska


Badania źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw – efekt selekcji publikacji. Analiza metaregresyjna
Autor: Natalia Nehrebecka, Aneta Dzik-Walczak


Spo- łecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach Unii Europejskiej
Autor: Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Anna Grygiel-Tomaszewska


Analiza rentowności spółek przemysłu surowcowego indeksu WIG20
Autor: Anna Misztal


Diamenty jako przykład inwestycji alternatywnej
Autor: Marcin Potrykus


Unia bankowa i unia rynków kapitałowych – analiza porównawcza europejskich projektów integracyjnych w obszarze finansowym
Autor: Krzysztof Waliszewski


Wyniki funduszy venture capital – tendencje światowe a rynek polski
Autor: Piotr Zasępa


Creative accounting vs. aggressive accounting
Autor: Danuta Król


Corporate investment diversification in investment property and intangible assets
Autor: Natalia Nehrebecka, Anna Białek-Jaworska


Studies on financing sources of enterprises activities – publication selection bias. A meta-regression analysis
Autor: Natalia Nehrebecka, Aneta Dzik-Walczak


Socially responsible investing in Poland against the background of the situation in selected countries from the European Union
Autor: Agata Adamska, Tomasz J. Dąbrowski, Anna Grygiel-Tomaszewska


Analysis of profitability of extractive industry companies from WIG20 index
Autor: Anna Misztal


Diamonds as an example of alternative investment
Autor: Marcin Potrykus


Banking union and Capital Markets Union – comparative analysis of the European integration projects in financial area
Autor: Krzysztof Waliszewski


Venture Capital funds results – global trends vs. Polish market
Autor: Piotr Zasępa

Determinanty ograniczające autonomię finansową samorządu terytorialnego w Polsce
Autor: Marzanna Poniatowicz


Zmiany dotacji do zatrudnienia osób niepełnosprawnych i ich konsekwencje dla sektora zakładów pracy chronionej i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w warunkach chronionych
Autor: Adriana Politaj


Kondycja finansowa jako wyznacznik pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich
Autor: Magdalena Gostkowska-Drzewicka


Zasady rozliczania przez banki wynagrodzeń z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych
Autor: Paweł Konieczny


Wartość godziwa a zasada wiarygodności sprawozdań finansowych
Autor: Danuta Król


Oportunizm podmiotów i instytucji jako stymulator ryzyka systemowego
Autor: Alina Szewc-Rogalska


Strategie doboru państw do portfela inwestycyjnego
Autor: Adam Zaremba


Miary analizy sieciowej w ocenie strategii interlockingu – powiązania rad dyrektorów
Autor: Anna Sankowska , Dariusz Siudak


Determinants of the revenue autonomy of the local government in Poland
Autor: Marzanna Poniatowicz


Changes in grants to employment of handicapped persons and their implications for employment in sheltered workshops and vo- cational rehabilitation
Autor: Adriana Politaj


Financial standing as a determinant of competitive position of real estate development companies
Autor: Magdalena Gostkowska-Drzewicka


Accounting rules in banks in the field of bancassurance commissions
Autor: Paweł Konieczny


Fair value vs. the principle of credibility of financial sta- tements
Autor: Danuta Król


Opportunism of entities and institutions as a systemic risk stimulator
Autor: Alina Szewc-Rogalska


Country selection strategies for portfolio management
Autor: Adam Zaremba


Social network analysis measures in the interlocking directorates’ strategy assessment
Autor: Anna Sankowska , Dariusz Siudak

Ryzyko podatkowe rozliczeń wirtualnych na przykładzie transakcji HYIP
Autor: Krzysztof Biernacki


Unijny system handlu emisjami gazów cieplarnianych w trzecim okresie rozliczeniowym – próba oceny
Autor: Grażyna Borys


Społeczna ewolucja rynku finansowego. CSR i IR – wybrane aspekty
Autor: Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo


Ochrona inwestora na europejskich alternatywnych systemach obrotu
Autor: Dominika Fijałkowska, Michał Muszyński, Marek Pauka


Innowacje i ich wpływ na rozwój nadzoru korporacyjnego
Autor: Magdalena Jerzemowska


Rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Autor: Barbara Kryk


Koniunkturalne i sektorowe uwarunkowania kreacji wartości dla akcjonariuszy
Autor: Alina Szewc-Rogalska


Weryfikacja zastosowania metody porządkowania liniowego Hellwiga w kontekście doboru spółek do portfela. Analiza w latach 2001-2010
Autor: Tomasz Węgrzyn


Rynek walutowy jako przykład rynku wirtualnego
Autor: Paweł Żukowski


Oczekiwania konsumentów dotyczące instrumentu płatniczego a rozwój innowacyjnych form płatności
Autor: Janina Harasim, Monika Klimontowicz


Rola państwa w zrównoważonym rozwoju systemu bankowego
Autor: Jan Koleśnik


Rozwój wirtualnych systemów monetarnych
Autor: Piotr Mackiewicz, Marta Musiał


Badanie wpływu zmian stopy referencyjnej NBP i przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na wartość transakcji dokonanych kartami płatniczymi
Autor: Mateusz Staszczyk

Podział zadań i kompetencji administracji rządowej i samorządowej w województwie w zdecentralizowanym systemie polityki regionalnej
Autor: Małgorzata Gałecka


Funkcjonowanie i rozwój rynku otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w okresie 2000-2010
Autor: Ewa Gubernat


Federalny system wyrównania finansowego w okresie stabilizacji finansów publicznych w Niemczech
Autor: Paweł Kowalik


Sposób obliczania zapotrzebowania finansowego gmin w Niemczech
Autor: Paweł Kowalik, Łukasz Kuźmiński


Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z województwa dolnośląskiego na tle kraju w czasach dekoniunktury
Autor: Irena Kropsz-Wydra


Wpływ uwarunkowań demograficznych na realizację zadań rozbudowy infrastruktury działu IT uczelni (funkcjonującej na terenie województwa opolskiego)
Autor: Jacek Pieczonka


Rzeczywiste źródła toksyczności opcji walutowych
Autor: Bartosz Pięta


Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia umożliwiającego wspomaganie procesu dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego w akcje
Autor: Aleksandra Zygmunt, Mirosława Szewczyk


Inwestowanie etyczne w religiach świata
Autor: Monika Czerwonka, Aleksandra Staniszewska


Kryteria warunkujące konkurencyjność umów dodatkowych dotyczących poważnych zachorowań oferowanych w ramach indywidualnych ubezpieczeń na życie
Autor: Agnieszka Jędrzejewska-Wnuk


Hierarchia motywów i form oszczędzania wśród gospodarstw domowych Opolszczyzny
Autor: Maja Krasucka


Zarządzanie ryzykiem kredytowym migracji i niewykonania zobowiązań w portfelu handlowym banku w świetle nowych wymogów kapitałowych
Autor: Marek Lusztyn


Usługi bankowe związane z transferem w obrocie prywatnym środków pieniężnych z zagranicy do Polski
Autor: Robert Poskart


Wpływ rekomendacji nadzorczych na kształtowanie się rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce
Autor: Mariola Willmann