New number

 

Publishing House: Wroclaw University of Economics knigu
Year: 2017
Issue: 1 (30)
ISSN: 2080-5993
e-ISSN: 2449-9811
No. of page: 130
Size: B5
Binding: paperback

Analiza wymiaru fraktalnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – aspekty metodyczne / Analysis of fractal dimension of shares traded at the Warsaw Stock Exchange – methodical issues
Autor: Rafał Buła


Wydajność fiskalna podatku bankowego w Polsce w początkowym okresie jego funkcjonowania / Fiscal efficiency of bank levy in Poland at the early stage of its functioning
Autor: Juliusz Giżyński


Reguły fiskalne a kryzys zadłużeniowy w krajach Unii Europejskiej / Fiscal rules vs. debt crisis in the European Union countries
Autor: Karolina Maciocha


Zastosowanie wskaźnika syntetycznego do oceny wpływu makrootoczenia na MŚP / Use of synthetic indicator for the assessment of impact of macro-economic development on SME’s
Autor: Anna Misztal


Państwowe fundusze celowe jako źródło wsparcia finansowego spółdzielni socjalnych w Polsce / State special purpose funds as a source of financial support for social cooperatives in Poland
Autor: Adriana Politaj


Strategia interlocking directorates a wartość przedsiębiorstwa / Interlocking directorates strategy vs. corporate value
Autor: Dariusz Siudak


Kto powinien płacić pośrednikowi kredytu hipotecznego – bank czy klient? Przyczynek do dyskusji na kanwie implementacji dyrektywy hipotecznej w Polsce / Who should pay the mortgage credit intermediary – a bank or client? Contribution to the discussion on the basis of the mortgage credit directive implementation in Poland
Autor: Krzysztof Waliszewski


Efektywność inwestycji w akcje notowanych w Polsce spółek private equity / The efficiency of investments in shares of private equity companies listed in Poland
Autor: Artur Zimny