Wszystkie wpisy, których autorem jest mordimer

Nowy numer

 Uwaga!!!! W 2018 r publikowane będą tylko artykuły w języku angielskim.

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2017
Numer wydania: 3 (32)
ISSN: 2080-5993
e-ISSN: 2449-9811
Liczba stron: 130
Format:: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

Finansowanie rozwoju jako wyzwanie strategiczne w zarządzaniu klastrami / Development financing as a strategic challenge for cluster management
Autor: Bogusław Bembenek


Przestrzenne zróżnicowanie kosztów funkcjonowania domów pomocy społecznej w Polsce w 2016 roku / Spatial differentiation of operating costs of social welfare houses in Poland in 2016
Autor: Agnieszka Bobrowska


Wpływ determinant na credit rating ubezpieczycieli – zobowiązania wyrażone w walucie krajowej i zagranicznej / Impact of determinants on insurance companies’ credit ratings – domestic and foreing currency liabilities
Autor: Patrycja Chodnicka-Jaworska


Altruizm a racjonalność – badania z wykorzystaniem gry Dyktator i testu świadomego myślenia (CRT) / Altruism vs. rationality – evidence from Dictator games and CRT test
Autor: Monika Czerwonka, Aleksandra Staniszewska


Efektywność tarczy podatkowej z dochodów kapitałowych z akcji z wykorzystaniem metody realizacji strat papierowych w portfelu inwestycyjnym inwestorów indywidualnych / The efficiency of the tax shield from the capital gains on shares using the paper losses method in the individual investor’s portfolio
Autor: Katarzyna Jarno


Analiza sytuacji konkurencyjnej na rynku zakładów ubezpieczeń za pomocą zmodyfikowanej macierzy opłacalności biznesu / Analysis of competition in the insurance sector using a modified matrix of business profitability
Autor: Adam Kopiński, Dariusz Porębski


Formalnoprawny i instytucjonalny wymiar systemu ochrony klientów w zakresie ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający / The formal, legal and institutional aspect of customer protection system in life insurance where the investment risk is borne by the policyholders
Autor: Piotr Pisarewicz, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Wojciech Kamieński


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ujęciu prawa bilansowego w Polsce w latach 2001–2016 / Technical provisions in terms of balance sheet law (accounting law) in Poland in the years 2001–2016
Autor: Agnieszka Pobłocka, Ewa Spigarska


Znaczenie i zróżnicowanie inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym w Polsce / Significance and differentiation of institutional investors in the financial market in Poland
Autor: Alina Szewc-Rogalska


Wpływ zmian regulacyjnych na wyniki niemieckich publicznych otwartych funduszy inwestycyjnych nieruchomości / The impact of regulatory changes on the results of German public open end real estate investment funds
Autor: Rafał Wolski, Magdalena Załęczna